Privacy verklaring

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) jouw computer wordt geplaatst en informatie over jouw bezoek aan de Foodkeet internetsite registreert;

Reglement: dit privacyreglement;

Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

  1. TOELICHTING OP HET REGLEMENT

Foodkeet mag de gegevens die jij aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt.

Op grond van deze wet heeft Foodkeet de plicht om haar klanten:
-op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Foodkeet worden verwerkt;
-te melden wie de gegevens kunnen inzien;
-voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Foodkeet vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft Foodkeet in dit Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Foodkeet expliciet om jouw toestemming moet vragen.

  1. DE PERSOONSGEGEVENS die Foodkeet GEBRUIKT EN HET DOEL VAN HET GEBRUIK

-Foodkeet verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je klant wordt of bent van Foodkeet, de website bezoekt, je aanmeldt voor nieuwsbrieven van Foodkeet of via het contactformulier contact met ons opneemt. Foodkeet verzamelt jouw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Deze gegevens stellen ons in staat om:
-de overeenkomst die klanten met Foodkeet sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen
-onze dienstverlening te kunnen leveren
-klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is
-om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.

  1. VERSTREKKING PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

Foodkeet verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Foodkeet organisatie, tenzij:
-dat verplicht is door een wettelijk voorschrift
-dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Foodkeet met jou heeft gesloten
-je daarvoor toestemming hebt gegeven.

  1. PLICHTEN / BEVEILIGDE TOEGANG / GEHEIMHOUDING / BEWAARTERMIJN

-Foodkeet verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
-jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van Foodkeet worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door Foodkeet beveiligd tegen onbevoegde toegang.
-De beveiliging bestaat: uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere werknemer om in te loggen in het digitale systeem.
-de medewerkers van Foodkeet hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Foodkeet verstrekte persoonsgegevens;
-Foodkeet heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
-jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Foodkeet hanteert een termijn van twee jaar na de laatste aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Foodkeet zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

  1. JOUW RECHTEN ALS BETROKKENE

-recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel;
-inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
-het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
-het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten.

  1. WAT DOET Foodkeet OM AVG COMPLIANT TE ZIJN?

-Er is een privacyregister aangelegd
-Daarnaast informeren wij onze klanten over hoe er met gegevens omgegaan wordt
-Wij sluiten met onze leveranciers verwerkersovereenkomsten af

  1. COOKIES

WAT IS EEN COOKIE?

We maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flashapplicaties] wordt meegestuurd en door jouw browser op jouw harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

FUNCTIONELE COOKIES

Met behulp van een functionele cookie kunnen wij jou herkennen bij een herhaald bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Op deze manier hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en prettiger gebruik van onze website kunt maken. Functionele cookies kunnen verwijderd worden via de instellingen van jouw browser.

VRAGEN, OPMERKINGEN OF KLACHTEN

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit per e-mail: info@foodkeet.nl aangeven. Als jouw verzoek wordt afgewezen, wordt aan jou uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek bericht van Foodkeet.
Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact met Foodkeet opnemen en probeert Foodkeet er samen met jou uit te komen.

info@foodkeet.nl
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer: KvK 61146749

Privacyreglement Foodkeet

Stel je vraag! Wil je direct geholpen worden, bel dan naar 06 11 815 164.

Naam *

E-mail *

Bericht

VAN LOSSE HUUR TOT VOLLEDIG VERZORGDE CATERING!

De mogelijkheden zijn eindeloos, bijvoorbeeld…

Hamburger Hotspot
Oesterbar
Tankstation
Pasta 2 Go

Bubbels & burgers
Barbecue
Promotruck
Flyerbus